Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiön säännöt

Säätiön nimi on Werner Söderström Osakeyhtiön kirjallisuussäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kansalliskirjallisuuden edistäminen. Säätiö voi myös edistää ja tukea lukuharrastuksen lisäämistä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja palkintoja, harjoittamalla residenssitoimintaa, ylläpitämällä kirjailijoihin ja kirjallisuuteen liittyvää taidekokoelmaa sekä tukemalla kirjallisuutta ja lukuharrastusta kaikilla laillisilla tavoilla.

Säätiön säädepääoma on Werner Söderström Osakeyhtiön toukokuun 29. päivänä 1942 suomalaisen kansalliskirjallisuuden edistämiseksi lahjoittama kaksi miljoonaa (2.000.000) markkaa.

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen nelivuotiskaudeksi valittua jäsentä, jotka säätiön hallitus itse valitsee. Henkilö voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi nelivuotiskaudeksi peräjälkeen. Henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta, ei voida valita hallitukseen.

Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota sukupuolten tasapuoliseen edustukseen.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Erovuorossa on vuosittain vähintään kaksi hallituksen jäsenistä.

Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu ennen toimikauden päättymistä, voidaan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valita uusi jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenten säätiölle toimittamaan osoitteeseen viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.
Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölaista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen vuosikokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa

  • esitetään hallituksen toimintakertomus, säätiön tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tilinpäätöksen tai tarkastuskertomuksen edellyttämistä toimenpiteistä
  • päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
  • päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiosta
  • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  • valitaan KHT-tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön käytännön asioita hoitaa hallituksen valitsema asiamies, jonka tehtävät ja vastuut määritellään asiamiesohjesäännössä.

Säätiön varojen hoitoa valmistelee ja seuraa hallituksen nimeämä varainhoitotoimikunta, jonka tehtävät ja vastuut määritellään sen ohjesäännössä. Varainhoitotoimikunnan sihteerinä toimii säätiön hallituksen valitsema rahavarainhoitaja, jonka tehtävät ja vastuut määritellään rahavarainhoitajan ohjesäännössä.

Säätiön varoja hoidetaan suunnitelmallisesti.

Säätiötä edustaa kaksi säätiön hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

10§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa säätiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolme neljäsosa (3/4) kaikista hallituksen jäsenistä kannattaa muutosta.
Säätiö voidaan lakkauttaa, jos kolme neljäsosa (3/4) kaikista hallituksen jäsenistä kahdessa perättäisessä kokouksessa kannattaa säätiön lakkauttamista.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan jäljellä olevat varat säätiön hallituksen päätöksen mukaisesti säätiön tarkoitusta edistävään toimintaan.